ПЕЧЕЛИВШИ
ОТ КАМПАНИЯТА „Спечели плажна кърпа с Fa” на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ
ЗА МЕСЕЦ МАЙ

Д. Моянкова ХХХХХХХ313
Ю. Николова-Бояджийска ХХХХХХХ670
Д. Славова ХХХХХХХ223
Д. Славова ХХХХХХХ505
В. Евтимова ХХХХХХХ638
В. Евтимова ХХХХХХХ919
К. Василева ХХХХХХХ094
Т. Еленкова ХХХХХХХ303
Хр. Йонкова ХХХХХХХ776
С. Тодорова ХХХХХХХ700
Е. Димитрова ХХХХХХХ521
М. Миленкова ХХХХХХХ327
А. СТОЙКОВА ХХХХХХХ944
М. Борисова ХХХХХХХ525
М. Върбанова ХХХХХХХ833
Г. Чаушева ХХХХХХХ396
М. Бинбашъ ХХХХХХХ309
И. Сотирова ХХХХХХХ083
К. Георгиева ХХХХХХХ212
Х. Рушкарска ХХХХХХХ984
В. Сталянова ХХХХХХХ134
М. Димов ХХХХХХХ920
Е. Петкова ХХХХХХХ304
Г. Георгиева ХХХХХХХ626
В. БРАТОВА ХХХХХХХ448
Д. Резашка ХХХХХХХ955
Д. Русинова ХХХХХХХ223
И. Сотирова ХХХХХХХ083
М. ПЕТРОВА ХХХХХХХ847
С. Ковачева ХХХХХХХ438
Я. Кънчев ХХХХХХХ108
М. Иванова ХХХХХХХ547
М. Борисова ХХХХХХХ525
Н. Крумова ХХХХХХХ366
М. Ганчева ХХХХХХХ035
П. първанова ХХХХХХХ044
Н. Савова ХХХХХХХ908
В. Лазарова ХХХХХХХ895
Ст. Нешева ХХХХХХХ749
К. Георгиева ХХХХХХХ212
Н. Лумпарова ХХХХХХХ057
Г. Борисов ХХХХХХХ417
Д.  Владимирова ХХХХХХХ959
И. Сотирова ХХХХХХХ083
П. Петрова ХХХХХХХ984
Д. Игнатов ХХХХХХХ282

 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА КАМПАНИЯТА „Спечели плажна кърпа с Fa” на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ
за месец май

Участието в играта е обвързано с покупка.

 


ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Кампанията „Спечели плажна кърпа с Fa ” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, Сгр. 2, ет. 4, ЕИК 203767229, тел. 028063900 наречено по-долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Кампанията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на адрес: www.fa-promo.bg
2.3. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на онлайн адрес: www.fa-promo.bg

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се организира и провежда от Хенкел България ЕООД на територията на Република България в търговските обекти, съгласили се с условията на промоцията.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
4.1. Периодът на кампанията стартира на 1 май и продължава до 31 май 2022г. включително.
4.2. Организаторът на Кампанията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: www.fa-promo.bg или на рекламните материали в магазините.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Кампанията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в играта.
5.2. Кампанията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.
5.3. В кампанията нямат право да участват служителите на Хенкел България, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
5.4. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1, 5.2. и 5.3, то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградата е плажна кърпа. Общият брой на наградите е 90бр.
Организаторът на Кампанията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от изобразения на рекламните материали модел кърпа, да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на кампанията.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
7.1. За участие в кампанията е необходима покупка на продукт на Fa на минимална стойност 2 лева с ДДС от обектите, участващи в кампанията.
7.2. Участието в Кампанията се осъществява след покупка на продукт от посочените в т. 7.1 марки и регистрация с две имена, имейл, тел. номер, снимка и дата на касова бележка в сайта www.fa-promo.bg. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.
7.3. Клиентът има право да получи само един талон за участие и една награда, независимо от стойността на покупката.
7.4. Клиентът има право с една касова бележка да се регистрира за участие само веднъж и за една награда, независимо от стойността на покупката и канала на участие.
7.5. Наградите се получават до 14 дни след уведомяване на печелившия участник по имейл/ телефон.
7.6. От участие в Кампанията се изключват:
• участвали в Кампанията с фискален бон от закупени продукти Fa на стойност по-малка от 2 лв. с ДДС.;
• участвали в Кампанията с фискални бонове за закупени продукти Fa, преди началото и след края на Кампанията;
• участвали в Кампанията с фискален бон от закупени продукти Fa извън търговските обекти участващи в кампанията ;

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ. ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Тегленето на наградите, спечелени чрез регистрация на касова бележка в сайт www.fa-promo.bg, ще се състои на 3 юни 2022г, в офиса на Хенкел България ЕООД в София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет 4, в качеството му на организатор. Печелившите от играта ще бъдат обявени на сайта www.fa-promo.bg до 6 юни 2022г. и уведомени на посочения от тях телефон/ имейл в регистрацията си в сайта в срок до 10 юни 2022г.
8.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е описан в точка 6.
8.3. Наградите ще се получават по описания в точка 7.5 ред.
8.4. При невъзможност за свързване с обявените печеливши по телефона в срок от 10 дни, наградите се разпределят между резервни печеливши, документирано с протокол.
8.5. В случай на невъзможност за получаване на наградата, поради грешни, неточни или непълни данни за контакт, в рамките на 14-дневен срок от датата на теглене, тя се преотстъпва на резервен печеливш.
8.6. При въпроси във връзка с кампанията, можете да се свързвате с нас на тел. 02 806 39 00 или на адрес: [email protected]

ЧАСТ 9 . ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент.

ЧАСТ 10 . ОТГОВОРНОСТ
10.1. Организаторът на кампанията не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение.
10.2. Организаторът на кампанията не отговаря за погрешно заявена информация от участниците по тази кампания.
10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 7.3, се считат за невалидни.

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта и изпращане на наградите
За целите на участието в Играта, Организаторът като администратор събира и обработва следните лични данни на участниците: две имена, имейл и телефонен номер.
За целите на разпращане на наградите на печелившите участници в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни: адрес, който печелившите участници предоставят след осъществен контакт с Организатора.
4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
(1) Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец след публикуване на името на съответния печеливш участник на сайта на играта www.nature-promo.bg.
(2) Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер, ще бъдат заличени 1 месец след получаване на наградата от печелившия участник.
2. Основание за събиране и обработване на данните: е легитимния интерес и даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените лични данни.
В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт във връзка с тематиката на Играта.
3. Получатели/категории получатели на данните
Личните данни, необходими за получаването на награда – име, имейл, адрес, телефон, ще бъдат обработвани от името и за сметка на Организатора от служители на отдел Маркетинг на Хенкел България ЕООД.
4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на кампанията.
5. Вашите права, като субект на данни
Съгласно Общия Регламент за Защита на Данните Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предя
ви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни. В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.
Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес: Хенкел България ЕООД, гр. София, ж. к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет. 4, както и на телефон 02/806-39-23 или по електронна поща на адрес [email protected]
Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на facebook страницата всичките й функционалности, може да откриете на посочения линк https://www.syoss.bg/additional-content/privacy-policy.html.

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ
14.Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и e-mail по време на кампанията и в период 30 календарни дни след края й.

ЧАСТ 14. УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ
14. Участващи обекти чрез регистрация на касова бележка в сайт www.fa-promo.bg:
• Ремедиум
• Финес
• ХИТ

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.