ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
„#ПочивкаВБългария”
на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ


Участието в играта е обвързано с покупка.
 


ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „#ПочивкаВБългария” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, Сгр. 2, ет. 4, ЕИК 203767229, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на адрес: www.fa-promo.bg.
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на онлайн адрес: www.fa-promo.bg.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ
Промоцията се организира и провежда от Хенкел България ЕООД на територията на Република България в търговските обекти, съгласили се с условията на промоцията.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоционалният период стартира на 01 ноември и продължава до 30 ноември 2021г. включително.
4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: www.fa-promo.bg.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Промоцията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в играта.
5.2. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.
5.3. В промоцията нямат право да участват служителите на Хенкел България, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
5.4. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1, 5.2. и 5.3, то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградата е 1 ваучер (карта за подарък) за почивка, в размер на 200лв, предоставена от „ЛУКСУРИ ДИСКАУНТС“ ООД
6.1. Картата за подарък е документ с уникален номер, издаван от „ЛУКСУРИ ДИСКАУНТС“ ООД и удостоверяващ наличието на предплатена сума, в полза на приносителя на Картата за подарък.
6.2. Закупуването и използването на Картата за подарък означава приемане на Общите условия на „ЛУКСУРИ ДИСКАУНТС“ ООД, описани на адрес: https://bg.luxury-discounts.com/pages/terms .
6.3. Приносителите на Картата за подарък трябва да са лица навършили 18 /осемнадесет/ години.
6.4. Картата за подарък е на стойност 200 (двеста) лв.
6.5. Картата за подарък може да се използва за всички актуални оферти на уебсайта www.luxury-discounts.com, с изключение на картите за подарък, които не могат да бъдат закупени с друга карта за подарък. За една резервация може да се използват неограничен брой карти за подарък.
6.6. Картата за подарък не може да се заменя за нейната парична равностойност.
6.7. Картата за подарък е валидна за срок от една календарна година, считано от датата на теглене на печелившите в ИГРАТА и валидността й не може да бъде удължавана. В случай че Картата за подарък не бъде използвана в този срок, тя губи своята валидност и не може да бъде използвана.
6.8. Стойността на Картата за подарък се приспада от общата сума на направената на уебсайта www.luxury-discounts.com резервация. 6.8.1. Ако общата сума на направената резервацията надвишава стойността на Картата за подарък, разликата се доплаща с дебитна карта, кредитна карта, по банков път или чрез платежна система EasyPay.
6.8.2. Ако общата сума на направената резервация е по-ниска от стойността на Картата за подарък, остатъчната сума по картата може да се използва за следваща резервация. В противен случай остатъкът не се възстановява.
6.9. Картата за подарък може да се използва многократно до изчерпване на наличността й и до изтичане срока на нейната валидност.
6.10. Картата за подарък не може да бъде преиздадена, в случай че е изгубена, открадната или е с изтекъл срок на валидност.
6.11. В случай на неправомерно използване на Картата за подарък „ЛУКСУРИ ДИСКАУНТС“ ООД не дължи възстановяване на суми.
6.12. При отказ на Потребителя от резервация, направена с Карта за подарък същата се счита за използвана и заплатената с Картата за подарък сума не подлежи на възстановяване.
6.13. „ЛУКСУРИ ДИСКАУНТС“ ООД си запазва правото да откаже да приеме използването на Карта за подарък, ако има обосновано предположение, че Картата за подарък е получена с измамни средства.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукт с марка Fa на минимална стойност 2 (два) лева с ДДС от обектите, участващи в промоцията.
7.2. Участието в промоцията се осъществява след покупка на продукт Fa на минимална стойност 2 (два) лева с ДДС и регистрация с две имена, имейл, тел. номер, УНП (уникален номер), снимка и дата на касова бележка в сайта www.fa-promo.bg.
7.3. Клиентът има право с една касова бележка да се регистрира за участие само веднъж и за една награда, независимо от стойността на покупката.
7.4. Наградите се получават до 14 дни след уведомяване на печелившия по имейл/ телефон.
7.5. От участие в Промоцията се изключват:
• участвали в Промоцията с фискален бон от закупени продукти Fa на стойност по-малка от 2 (два) лв. с ДДС.;
• участвали в Промоцията с фискални бонове за закупени продукти Fa преди началото и след края на Промо играта;

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ. ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Тегленето на наградите ще се състои на 06 декември 2021г, в офиса на Хенкел България ЕООД в София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет 4, в качеството му на организатор. Печелившите от играта ще бъдат обявени чрез две имена на сайта www.fa-promo.bg до 10 декември 2021г. и уведомени на посочения от тях телефон/ имейл в регистрацията си в сайта в срок до 10 декември 2021г.
8.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е описан в точка 6.
8.3. Наградите ще бъдат изпращани и предаване на печелившия чрез куриер. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди при подадена от участник неточна информация за участие в играта. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.
8.4. Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешни, неточни или непълни данни за контакт се разпределят между резервни печеливши.
8.5. В случай на невъзможност за получаване на наградата по описаните в т. 8.4. причини в рамките на 7-дневен срок от датата на теглене, тя се преотстъпва на резервен печеливш.

ЧАСТ 9 . ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент.

ЧАСТ 10 . ОТГОВОРНОСТ
10.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение.
10.2. Организаторът на промоцията не отговаря за погрешно заявена информация от участниците по тази промоция.
10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 7.3, се считат за невалидни.

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Видове лични данни, основания, цели и срокове на обработване:
11.1 За целите на участието в промоционалната игра се събират и обработват следните данни на участниците: две имена, УНП (уникален номер), снимка и дата на касова бележка, имейл и телефонен номер.
Основанието за обработване е легитимния интерес и даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Срокът на обработване е 1 (един) месец след приключване срока на промоцията и обявяване на печелившите участници на сайта на играта www.fa-promo.bg;
11.2. За целите на разпращане на наградите на печелившите участници в Играта, се събират и обработват следните данни: две имена, адрес и телефонен номер които печелившите участници предоставят след осъществен контакт с Организатора. Основание за обработване е заявен легитимен интерес от получаване на наградата Срокове на съхранение: ще бъдат заличени 1 месец след получаване на наградата от печелившия участник.
11.3. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с деклариране на наградите на стойност над 100 лева. Tри имена, ЕГН, номер и адрес по документ за самоличност, телефонен номер за връзка Основание за обработването на посочените лични данни е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“). Личните данни, необходими за деклариране на предоставената награда ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите. Срок на обработване: 11 (единадесет) години, считано от датата на подаване на данъчната декларация, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
11.4. Получатели/категории получатели на данните Личните данни, необходими за получаването на награда – име, имейл, адрес, телефон, ще бъдат обработвани от името и за сметка на Организатора от служители на отдел Маркетинг на Хенкел България ЕООД.
11.5. Вашите права, като субект на данни Съгласно Общия Регламент за Защита на Данните Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им дан
ни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация. Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни. В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.
Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес: Хенкел България ЕООД, гр. София, ж. к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет. 4, както и по електронна поща на адрес [email protected]
Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на facebook страницата всичките й функционалности, може да откриете на посочения линк https://www.syoss.bg/bg/privacy-policy.html


ЧАСТ 12. Удостоверяване пазарната стойност на наградата в съответствие с изискванията на ЗДДФЛ.
Във връзка с необходимостта от обявяване на брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси и в изпълнение на изискванията на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), печелившите участници се задължават да предоставят на „Хенкел България“ ЕООД лични данни, както следва: трите имена, адрес и ЕГН за издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 7 за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ. Данъкът върху доходи придобити под формата на парични или предметни награди ще бъде заплатен от Организатора от името на печелившите.

ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ
Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и e-mail по време на промоцията и в период 30 календарни дни след края й.
Може да зададете въпроси, свързани с кампанията по e-mail: [email protected]

ЧАСТ 14. УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИЯТА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
 

Обект

Адрес

Ремедиум 1

ул. Добруджа №15, София 1000

Ремедиум 2

ул. Цар Иван Шишман №17, София 1000

Ремедиум 3

ул. Граф Игнатиев №52-54, София 1142

Ремедиум 4

ул. Денкоглу №34, София 1000

Ремедиум 5

ул. „Тарас Шевченко“ №11-13, София 1113

Ремедиум 6

ул. Краище №25, София 1408

Ремедиум 7

ул. Гео Милев бл.34, София 1111

Ремедиум 8

ул. Граф Игнатиев №40, София 1142

Ремедиум 9

пл. Славейков №7, София 1000

Ремедиум 10

ул. Борис Христов №2А, София 1111

Ремедиум 11

8ми Декември, срещу Студентска поликлиника, София 1700

Ремедиум 12

Младост 2, бл. 272, вх. Г, София 1799

Ремедиум

Онлайн магазин

 

период на промоцията: 01.11.2021-30.11.2021

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.