ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
„#ПочивкаВБългария”
на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ


Участието в играта е обвързано с покупка.
 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „#ПочивкаВБългария” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, Сгр. 2, ет. 4, ЕИК 203767229, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на адрес: www.fa-promo.bg.
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на онлайн адрес: www.fa-promo.bg.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ
Промоцията се организира и провежда от Хенкел България ЕООД на територията на Република България в търговските обекти, съгласили се с условията на промоцията.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоционалният период стартира на 01 август и продължава до 31 август 2021г. включително.
4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: www.fa-promo.bg.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Промоцията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в играта.
5.2. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.
5.3. В промоцията нямат право да участват служителите на Хенкел България, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
5.4. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1, 5.2. и 5.3, то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградата е ваучер (карти за подарък) за почивка, в размер на 200лв, предоставена от „ЛУКСУРИ ДИСКАУНТС“ ООД.
Броят на ваучерите се определя от броя на участващите вериги. В случай на липса на участници от определена верига, наградите не се преразпределят между останалите участници.
Максимален брой награди за промоция #ПочивкаВБългария: 33 бр.
6.1. Картата за подарък е документ с уникален номер, издаван от „ЛУКСУРИ ДИСКАУНТС“ ООД и удостоверяващ наличието на предплатена сума, в полза на приносителя на Картата за подарък.
6.2. Закупуването и използването на Картата за подарък означава приемане на Общите условия на „ЛУКСУРИ ДИСКАУНТС“ ООД, описани на адрес: https://bg.luxury-discounts.com/pages/terms .
6.3. Приносителите на Картата за подарък трябва да са лица навършили 18 /осемнадесет/ години.
6.4. Картата за подарък е на стойност 200 (двеста) лв.
6.5. Картата за подарък може да се използва за всички актуални оферти на уебсайта www.luxury-discounts.com, с изключение на картите за подарък, които не могат да бъдат закупени с друга карта за подарък. За една резервация може да се използват неограничен брой карти за подарък.
6.6. Картата за подарък не може да се заменя за нейната парична равностойност.
6.7. Картата за подарък е валидна за срок от една календарна година, считано от датата на теглене на печелившите в ИГРАТА и валидността й не може да бъде удължавана. В случай че Картата за подарък не бъде използвана в този срок, тя губи своята валидност и не може да бъде използвана.
6.8. Стойността на Картата за подарък се приспада от общата сума на направената на уебсайта www.luxury-discounts.com резервация.
6.8.1. Ако общата сума на направената резервацията надвишава стойността на Картата за подарък, разликата се доплаща с дебитна карта, кредитна карта, по банков път или чрез платежна система EasyPay.
6.8.2. Ако общата сума на направената резервация е по-ниска от стойността на Картата за подарък, остатъчната сума по картата може да се използва за следваща резервация. В противен случай остатъкът не се възстановява.
6.9. Картата за подарък може да се използва многократно до изчерпване на наличността й и до изтичане срока на нейната валидност.
6.10. Картата за подарък не може да бъде преиздадена, в случай че е изгубена, открадната или е с изтекъл срок на валидност.
6.11. В случай на неправомерно използване на Картата за подарък „ЛУКСУРИ ДИСКАУНТС“ ООД не дължи възстановяване на суми.
6.12. При отказ на Потребителя от резервация, направена с Карта за подарък същата се счита за използвана и заплатената с Картата за подарък сума не подлежи на възстановяване.
6.13. „ЛУКСУРИ ДИСКАУНТС“ ООД си запазва правото да откаже да приеме използването на Карта за подарък, ако има обосновано предположение, че Картата за подарък е получена с измамни средства.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукт с марка Fa на минимална стойност 2 (два) лева с ДДС от обектите, участващи в промоцията. В промоцията не участват твърди сапуни Fa.
7.2. Участието в промоцията се осъществява след покупка на продукт Fa на минимална стойност 2 (два) лева с ДДС и регистрация с две имена, имейл, тел. номер, УНП (уникален номер), снимка и дата на касова бележка в сайта www.fa-promo.bg.
7.3. Клиентът има право с една касова бележка да се регистрира за участие само веднъж и за една награда, независимо от стойността на покупката.
7.4. Наградите се получават до 14 дни след уведомяване на печелившия по имейл/ телефон.
7.5. От участие в Промоцията се изключват:
• участвали в Промоцията с фискален бон от закупени продукти Fa на стойност по-малка от 2 (два) лв. с ДДС.;
• участвали в Промоцията с фискални бонове за закупени продукти Fa преди началото и след края на Промо играта;

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ. ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Тегленето на наградите ще се състои на 02 септември 2021г, в офиса на Хенкел България ЕООД в София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет 4, в качеството му на организатор. Печелившите от играта ще бъдат обявени чрез две имена на сайта www.fa-promo.bg до 06 септември 2021г. и уведомени на посочения от тях телефон/ имейл в регистрацията си в сайта в срок до 13 септември 2021г.
8.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е описан в точка 6.
8.3. Наградите ще бъдат изпращани и предаване на печелившия чрез куриер. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди при подадена от участник неточна информация за участие в играта. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.
8.4. Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешни, неточни или непълни данни за контакт се разпределят между резервни печеливши.
8.5. В случай на невъзможност за получаване на наградата по описаните в т. 8.4. причини в рамките на 7-дневен срок от датата на теглене, тя се преотстъпва на резервен печеливш.

ЧАСТ 9 . ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент.

ЧАСТ 10 . ОТГОВОРНОСТ
10.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение.
10.2. Организаторът на промоцията не отговаря за погрешно заявена информация от участниците по тази промоция.
10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 7.3, се считат за невалидни.

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Видове лични данни, основания, цели и срокове на обработване:
11.1 За целите на участието в промоционалната игра се събират и обработват следните данни на участниците: две имена, УНП (уникален номер), снимка и дата на касова бележка, имейл и телефонен номер.
Основанието за обработване е легитимния интерес и даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Срокът на обработване е 1 (един) месец след приключване срока на промоцията и обявяване на печелившите участници на сайта на играта www.fa-promo.bg;
11.2. За целите на разпращане на наградите на печелившите участници в Играта, се събират и обработват следните данни: две имена, адрес и телефонен номер които печелившите участници предоставят след осъществен контакт с Организатора.
Основание за обработване е заявен легитимен интерес от получаване на наградата
Срокове на съхранение: ще бъдат заличени 1 месец след получаване на наградата от печелившия участник.
11.3. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с деклариране на наградите на стойност над 100 лева. Tри имена, ЕГН, номер и адрес по документ за самоличност, телефонен номер за връзка Основание за обработването на посочените лични данни е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“). Личните данни, необходими за деклариране на предоставената награда ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите. Срок на обработване: 11 (единадесет) години, считано от датата на подаване на данъчната декларация, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
11.4. Получатели/категории получатели на данните Личните данни, необходими за получаването на награда – име, имейл, адрес, телефон, ще бъдат обработвани от името и за сметка на Организатора от служители на отдел Маркетинг на Хенкел България ЕООД.
11.5. Вашите права, като субект на данни Съгласно Общия Регламент за Защита на Данните Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни. В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.
Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес: Хенкел България ЕООД, гр. София, ж. к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет. 4, както и на телефон 02/806-39-23 или по електронна поща на адрес [email protected]

Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на facebook страницата всичките й функционалности, може да откриете на посочения линк https://www.syoss.bg/bg/privacy-policy.html

ЧАСТ 12. Удостоверяване пазарната стойност на наградата в съответствие с изискванията на ЗДДФЛ.
Във връзка с необходимостта от обявяване на брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси и в изпълнение на изискванията на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), печелившите участници се задължават да предоставят на „Хенкел България“ ЕООД лични данни, както следва: трите имена, адрес и ЕГН за издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 7 за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ. Данъкът върху доходи придобити под формата на парични или предметни награди ще бъде заплатен от Организатора от името на печелившите.

ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ
Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и e-mail по време на промоцията и в период 30 календарни дни след края й.

Може да зададете въпроси, свързани с кампанията по e-mail: [email protected] или телефон: 0889 255 688

ЧАСТ 14. УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИЯТА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Град

Участващи обекти

Балчик

магазин АБЦ, гр. Балчик, ул. "Дунав", №8

Благоевград

магазин Нова, гр. Благоевград, ул. "Арсений Костенцев", №7

Благоевград

магазин Нова, гр. Благоевград, ул. "Александър Стамболийски", №34

Бобовдол

магазин Адела, гр. Бобовдол, ул. "27-и октомври", бл. №23

Бургас

магазин Анет 2, гр. Бургас, к-с Меден рудник, бл. 424

Бургас

магазин Анет 2, гр. Бургас, к-с Меден рудник, бл. 215

Бургас

магазин Анет 2, гр. Бургас, к-с Меден рудник бл. 79

Бургас

магазин Анет 2, гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 68

Бургас

магазин Анет 2, гр. Бургас, к-с Зорница

Бургас

магазин Анет 4, гр. Бургас, к-с Меден рудник, бл. 93

Бургас

магазин Анет 4, гр. Бургас, к-с Меден рудник, бл. 258

Бургас

магазин Анет 4, гр. Бургас, к-с Меден рудник, бл. 548

Бургас

магазин Анет 4, гр. Бургас, к-с Бр. Миладинови, Вардар

Бургас

магазин Кеймакс, гр. Бургас, к-с Меден рудник, бл. 424

Бургас

магазин Кеймакс, гр. Бургас, к-с Меден рудник, до Хиполенд

В. Търново

магазин Класико, гр. В. Търново, ул. "Мармарлийска", №37

В. Търново

магазин Класико, гр. В.Търново, ул. "Стоян Михайловски", №4

В. Търново

магазин Класико, гр. В. Търново, ул. "Ем. Станев", №10

В. Търново

магазин Класико, гр. В.Търново, ул. "Оборище", №18

Варна

магазин Булмаг, гр. Варна, ул. "Константин Фруижин", №420

Варна

магазин Елитис, гр. Варна, ул. "Никола Симов", №3

Варна

магазин Елитис, гр. Варна, ул. "Дрин", №59

Варна

магазин Елитис, гр. Варна, ул. "Чаталджа", №49

Варна

магазин Елитис, гр. Варна, ул. "Цариброд", №31

Варна

магазин Варна Стар, гр.Варна, бул. "Република", 15

Варна

магазин Варна Стар, гр.Варна, ж.к. Виница, ул. "Цар Борис III", №37

Велинград

супермаркет Фреш, гр. Велинград, кв. Чепино, бул. "Съединение", №83

Видин

Магазин Фреш, гр.Видин, ул. "Г. Божинав", №2

Видин

Магазин Фреш, гр. Видин, ул. "Хаджи Спасов", №7

Видин

Магазин Фреш, гр. Видин, ул. "Княз Борис", №1

Видин

магазин Мира, гр. Видин, ул. "Търговска", №27

Враца

магазин Мира, гр. Враца, бул. "Никола Войводов", №8А

Враца

магазин Мира, гр. Враца, бул. "Драган Цанков", №1

Г. Оряховица

магазин Класико, гр. Г. Оряховица, ул. "Вичо Гранчаров", №10

Г. Оряховица

магазин Класико, гр. Г. Оряховица, ул. "Вичо Гранчаров", №11

Генерал Тошево

магазин АБЦ, гр. Генерал Тошево, ул. "Опълченска", №26

Гоце Делчев

магазин Стоджа, гр. Гоце Делчев, ж.к. Юг

Гоце Делчев

магазин Стоджа, гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" №4

Димитровград

магазин Енди, гр. Димитровград, ул. "Ромен Ролан", №11

Добрич

магазин Ивел, гр. Добрич, ул. "Батак", №11

Добрич

магазин Ивекс, гр. Добрич, ул. "Г. Кирков", №20

Добрич

магазин АБЦ, гр. Добрич, ул. "Орфей", №36

Добрич

магазин АБЦ, гр. Добрич, бул. "Добричка епопея", №25

Добрич

магазин АБЦ, гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов", №34

Добрич

магазин АБЦ, гр. Добрич, ж.к Дружба, пред бл. 7

Добрич

магазин АБЦ, гр. Добрич, ул. "Дунав" №18А

Добрич

магазин АБЦ, гр. Добрич, ул. "Трети март", №12

Добрич

магазин АБЦ, гр. Добрич, ул. "25 Септември", №29

Добрич

магазин АБЦ, гр. Добрич, ул. "Каменица", №5

Добрич

магазин Томи, гр. Добрич, ул. "Охрид", №6

Добрич

магазин Томи, гр. Добрич, пазар

Добрич

магазин Томи, гр. Добрич, ул. "Трапезица", №10

Добрич

магазин Томи, гр. Добрич, ж.к. Дружба, до бл. 7

Добрич

магазин АБЦ, гр. Добрич, ж.к Добротица, ул. "Л.Попов", до бл.24

Дупница

магазин Адела, гр. Дупница, ул. "Иван Рилски", №29

Дупница

магазин Адела, гр. Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 10

Дупница

магазин Фреш, гр. Дупница, ул. "Иван Вазов", №3

Златоград

магазин Солар Еко Еерджи, гр. Златоград, ул. "Прогрес", №1

Каварна

магазин Томи, гр. Каварна, ул. "България", №23

Карнобат

магазин Гиги, гр. Карнобат, бул. "Москва", №171

Карнобат

магазин Гиги, гр. Карнобат, ул. "Димитър Благоев", №35

Карнобат

магазин Гиги, гр. Карнобат, бул. "България", №8

Кюстендил

магазин Фреш, гр. Кюстендил, бул. "Цар Освободител", №105

Левски

магазин Г. Венциславов, гр. Левски, ул. "Хан Аспарух", №1А

Момчилград

магазин Макси Маркет, гр. Момчилград, ул. "Братя Миладинови", №7

Монтана

магазин Мира, гр. Монтана, ул. "Трети Март", №24

Павликени

магазин Г. Венциславов, гр. Павликени, ул. "Ст. Караджа", №16

Пазарджик

магазин ПМ Маркет, гр. Пазарджик, ул. "Втори януари", №5

Пазарджик

магазин Асико, гр. Пазарджик, ул. "Георги Бенковски", №102В

Петрич

магазин Аромати, гр. Петрич., ул. "Цар Борис III", №46

Петрич

магазин Нова, гр. Петрич, ул. "Цар Борис III", №20

Плевен

магазин Мира, гр. Плевен, ул. "Цар Симеон", №4

Плевен

Магазин Радости/ Роко Бароко, гр. Плевен, ул. "Трети март", №35

Плевен

Магазин Радости/ Роко Бароко, гр. Плевен, ж.к. Дружба 4, бл. 421

Плевен

Магазин Радости/ Роко Бароко, гр. Плевен, ул. "Цар Самуил", №138

Пловдив

магазин Лекси, гр. Пловдив, бул. "Марица", №19

Пловдив

магазин Лекси, гр. Пловдив, ул. "Капитай Райчо", №56

Пловдив

магазин Лекси, гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе", №78

Пловдив

магазин Лекси, гр. Пловдив, ул. "Царевец", №14

Радомир

магазин Бойчо Огнянов, гр. Радомир, ул. "Батенберг", №9

Радомир

магазин Бойчо Огнянов, гр. Радомир, ул. "Дупнишка", №5

Радомир

магазин Бойчо Огнянов, гр. Радомир, ул. "Ал. Стамболийски", №41

Разлог

магазин "Надежда Крънчева", гр. Разлог, ул. "Стедан Стамболов", №5

Русе

магазин Девали Здравец, гр. Русе, бул. "Липник, №121Б

Самоков

магазин Фреш, гр. Самоков, бул. "Искър", №65

Сандански

магазин Аромати, гр. Сандански, ул. "Малашевска", №10

Сапарева баня

магазин Адела, гр. Сапарава баня, ул. "Германея" № 2

Сливен

 магазин Вилтон, гр. Сливен, кв. Българка

Троян

Магазин Радости/ Роко Бароко, гр. Троян, ул. "Д. Икономов-Димитрицата", №53

Троян

магазин Финес ММ Трейд, гр. Троян, ул. "Васил Левски"

Троян

магазин Финес ММ Трейд, гр. Троян, ул. "Иван Вазов", №4

Троян

магазин Финес ММ Трейд, гр. Троян, ул. "Васил Априлов", №22

Търговище

магазин Булмаг, гр. Търговище, ул. "Трапезица", №15

Търговище

магазин Булмаг, гр. Търговище, бул. "Сюрен", №29

Търговище

магазин Булмаг, гр. Търговище, пазар

Търговище

магазин Булмаг, гр. Търговище, ул. "Трети Март"

Търговище

магазин Екзотик, гр. Търговище, ул. "Епископ Софроний", №15

Търговище

магазин Екзотик, гр. Търговище, ул. "Паисий", №2

Търговище

магазин Екзотик, гр. Търговище, бул. "Сюрен"

Червен бряг

Магазин Радости/ Роко Бароко, гр. Червен бряг, ул. "Антим I", №5

Шумен

магазин Булмаг, гр. Шумен, ул. "Цар Освободител"

Шумен

магазин Булмаг, гр. Шумен, бул. "Мадара" №30

Шумен

магазин Булмаг, гр. Шумен, ул. "Македония", №40

Шумен

магазин Булмаг, гр. Шумен, кв. Тракия, ул. "Странджа", №21

Шумен

магазин Булмаг, гр. Шумен, бул. "Велики Преслав", №28

Шумен

магазин Булмаг, гр. Шумен, ул. Деде Агач", №8

Шумен

магазин Булмаг, гр. Шумен, ул. "Панайот Хитов", №2

Шумен

магазин Булмаг, гр. Шумен, ул. "Искър", №7

Шумен

магазин Булмаг, гр. Шумен, ул. "Андрей Сахаров", №2

Шумен

магазин Булмаг, гр. Шумен, ул. "Осми приморски полк", №115

Ямбол

магазин Вилтон, гр. Ямбол, Витлон Диана

Ямбол

 магазин Вилтон, гр. Ямбол, Вилтон Каргон

Ямбол

 магазин Вилтон, гр. Ямбол, Вилтон Златен рог

Ямбол

 магазин Вилтон, гр. Ямбол, Вилтон Възраждане

Ямбол

магазин Вилтон, гр. Ямбол, Вилтон Виал

Ямбол

 магазин Вилтон, гр. Ямбол, Вилтон Преслав

период на промоцията: 01.08.2021-31.08.2021

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.